A A A ћир |  lat  
Naslovna » Aktuelno » Vesti » Implementacioni Aneks, Ohrid
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Implementacioni Aneks, Ohrid

20. mart 2023.

Implementacioni Aneks, Ohrid

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Ovaj Aneks čini sastavni deo Sporazuma.

Kosovo i Srbija se u potpunosti posvećuju tome da ispoštuju sve članove Sporazuma i ovog Aneksa, i da primene svako svoje obaveze koje proističu iz Sporazuma i Aneksa, na svrsishodan način i u dobroj volji.

Strane primaju k znanju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi procesa pristupanja EU Kosova i procesa pristupanja EU Srbije. Strane primaju k znanju da će, odmah posle usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa, EU posrednik započeti proces izmena u dopuna odrednica Poglavlja 35 za Srbiju, koje će odslikavati nove obaveze Srbije, koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda Specijalne grupe Kosova za normalizaciju će, isto tako, odslikavati nove obaveze Kosova, koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa.

Strane su saglasne da potvrde Deklaraciju o nestalim licima, onako kako je pregovarano u Dijalogu uz posredstvo EU, kao hitno pitanje.

Da bi primenilo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju konkretnih dogovora i garancija kako bi se obezbedio adekvatan nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz Dijaloga, kako je odredio EU posrednik.

Strane su saglasne da osnuju Zajednički odbor za praćenje, kojim predsedava EU, u roku od 30 dana. Primenu svih odredbi će obezbediti i nadgledati Zajednički odbor za praćenje.

Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana, kako bi se uspostavio paket investicione i finansijske pomoći za Kosovo i Srbiju. Nikakva raspodela sredstava se neće dogodili pre nego što EU odredi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti ispunjene.

Kosovo i Srbija su saglasni da će svi članovi biti primenjeni nezavisno jedan od drugog.

Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja.

Kosovo i Srbija su saglasni da ne blokiraju primenu bilo kog člana.

Svi razgovori u vezi sa sprovođenjem Sporazuma odvijaće se u okviru Dijaloga uz posredovanje EU.

Kosovo i Srbija priznaju da svaki neuspeh da ispoštuju svoje obaveze iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma iz Dijaloga može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i po finansijsku pomoć, koju primaju od EU.