Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Осигурање

У духу Бриселског споразума од 19. априла 2013. године, и

Између Удружења осигуравача Србије (УОС) и Косовског бироа осигурања (КИБ) као овлашћених лица одговорних за питање осигурања возила у надлежности сваке појединачне стране, уз посредовање Савета Бироа,

У вези узајамног признавања обавезног осигурања моторних возила од аутомобилске одговорности и утвђивања процедура за обраду и исплату одштетних захтева,

А будући да :

УОС и КИБ желе да прецизирају:

a) Узајамно препознавање и признавање валидности обавезног осигурања моторних возила од аутомобилске одговорности, и

б) Обраду и исплату захтева за накнаду штете која је резултирала из саобраћајних незгода проузрокованих употребом возила са важећим осигуравајућим покрићем у надлежности сваке појединачне стране.

в) Спровођење овог Меморандума у надлежности сваке појединачне стране.

УОС и КИБ договорили су следеће:

I ДЕФИНИЦИЈЕ

За потребе овог Меморандума:

"Обрађивачки Биро" значи УОС, КИБ или било који овлашћени члан – осигуравајуће друштво или било које друго правно лице које је овлашћено за обраду и исплату одштетних захтева у складу са одредбама овог Меморандума, и који захтева рефундацију од друштва за осигурање чланице УОС или КИБ, у складу са одредбама овог Меморандума.

"Гарантни Биро" означава Биро, УОС или КИБ, који пружа гаранције за рефундацију обрађених и исплаћених одштетних захтева од стране Обрађивачког Бироа у складу са процедурама наведеним у овом Меморандуму, као и рефундацију одштетних захтева у име својих чланица које су у стечају или ликвидацији.

"Осигуравач" означава сваку осигуравајућу компанију чланицу УОС или КИБ која је овлашћена/лиценцирана да обавља послове обавезног осигурања од аутомобилске одговорности према трећим оштећеним лицима, у погледу употребе моторних возила у надлежности сваке поједниначне стране, која је издала полису осигурања (АО) за возило чијом употребом је проузрокована штета.

II УЗАЈАМНО ПОКРИЋЕ – АО (ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА):

1. Корисници моторних возила регистрованих у оквиру једне од надлежности наведених страна, који поседују валидно осигурање за територију која је у надлежности друге стране, могу слободно ући и путовати на територији те надлежности. Копија примерка сваке полисе осигурања (АО полиса издата од УОС-а и АО полиса издата од КИБ-а) налази се у прилогу овог Меморандума као Анекс 1.

2. У случају да корисници моторних возила једне од страна не покажу валидно осигурање приликом уласка на територију под надлежношћу друге стране, они ће бити у обавези да закључе уговор о обавезном осигурању на административном/граничном прелазу.

3. Контрола поседовања и важења осигуравајућег покрића вршиће се на интегрисаним административним прелазима (ИБМ). Обе стране ће успоставити контролне тачке како би одмах извршиле проверу осигуравајућег покрића у случају било какве сумње. Електронска провера/верификација ће бити успостављена на административним ИБМ прелазима, а ради провере постојања и важења осигуравајућег покрића.

4. Штета проузрокована употребом моторних возила без валидног осигурања у оквиру надлежности друге стране биће рефундирана од стране гарантних фондова оне стране на којој је саобраћајна незгода настала. Уколико једна од страна не обезбеди горе наведену електронску верификацију, та страна ће гарантовати за рефундацију свих одштетних захтева проистеклих из саобрацајних незгода проузрокованих неосигураним возилима из њене надлежности.

5. Према захтевима оштећених лица пореклом из неке треће државе поступаће се исто као према захтевима домаћих оштећених лица.

6. Лимити за накнаду штете (видети Анекс II) сматраће се важећим све до престанка важења овог Меморандума или до достављања обавештења неке од страна у случају измена и промена закона.

7. Свака страна ће обавестити другу страну са довољним временским роком унапред у вези са било каквим изменама и променама закона које се односе на предмет овог Меморандума.

III ОБРАДА И РЕФУНДАЦИЈА ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА:

1. Иницијални списак назива и адреса осигуравајућих организација, чланица предметних Бироа, налази се у прилогу овог Меморандума (види Анекс III). Свака страна ће хитно обавестити другу страну о било каквим променама, у року од петнаест (15) дана по сазнању о насталим променама.

2. Сви захтеви ће бити обрађивани од стране Обрађивачког Бироа у складу са законским и регулаторним одредбама које се примењују на територији под надлежношћу стране где се саобраћајна незгода догодила, а које се односе на одговорност и рефундацију оштећеним лицима.

3. Овај Меморандум обухвата обавештавање, обраду и исплату одштетних захтева за претрпљене телесне повреде или материјалну штету насталу као резултат саобраћајне незгоде на територији у оквиру надлежности једне стране, проузрокованих возилом које је уредно регистровано у оквиру надлежности друге стране и поседује валидно осигурање као у Анексу I.

4. У случају незгоде, Обрађивачки Биро је у обавези да што је брже могуће обавести Гарантни Биро/Осигуравача о свим одштетним захтевима као и да поступа у најбољем интересу Осигуравача, као да је заправо он закључио осигурање.

5. Након што се исплати рефундација, Обрађивачки Биро је у обавези да достави Гарантном Бироу/Осигуравачу сву неопходну документацију како би оправдао исплату. Документација би требало да садржи полицијски записник са информацијама о учесницима у конкретној саобраћајној незгоди (укључујући и изјаве директно прибављене од учесника као додатак полицијском записнику), фотографије места незгоде и оштећеног возила, професионално мишљење/вештачење у погледу висине штете, медицинску документацију (у складу са правилима релевантних регулаторних тела и уз поштовање принципа заштите података), заједно са копијом доказа о постојању валидног осигурања, као у Анексу И. Полицијски записник ће бити достављен у складу са важећим прописима, укључујући и употребу језика у надлежности сваке од страна потписница. Обрађивачки Биро ће обавестити Гарантни биро/Осигуравача уколико корисник моторног возила није потписао полицијски записник.

За незгоде које се догоде у оквиру од педесет (50) км (према ГПС координатама) од административне линије/границе, биће назначено да ли је возач затражио додатно присуство полицијског службеника који говори његов матерњи језик и да ли је исти потписао полицијски записник.

6. Одредбе овог Меморандума неће се примењивати на узајамно договорене извештаје о саобраћајној незгоди (европске извештаје о саобраћајној незгоди).

IV ОБРАДА ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА

1. Гарантни Биро/Осигуравач је обавезан да рефундира Обрађивачком Бироу друге стране, пун износ накнаде исплаћене од стране Обрађивачког Бироа у погледу одштетних захтева који су предмет овог Меморандума, као и обрађивачку провизију и све друге трошкове који су настали у оквиру процеса обраде, као што је наведено у доњим пасусима број 2 и 3.

2. Обрађивачка провизија Обрађивачког Бироа израчунава се по стопи од 15% од укупног износа накнаде, у опсегу минималне обрађивачке провизије од 200 € и максималне провизије од 3.500 €

3. Износи плаћени за спољне услуге у оквиру обраде и исплате сваког захтева као и сви трошкови настали у сврху законског деловања који би били исплаћени у сличним условима од стране осигуравача основаног у оквиру надлежности којој припада место незгоде, у складу са процедурама прописаним у оквиру члана 5.1.2 Интерних Регулатива Савета Бироа.

4. Минимална обрађивачка провизија ће бити обрачуната и у случајевима када је захтев обрађиван без икакве исплате трећем лицу.

5. За конверзију валута, у вези свих исплата које су предмет овог Меморандума, примењиваће се званични средњи курс, на дан када је захтев за рефундацију испостављен од стране Обрађивачког Бироа према Гарантном Бироу/Осигуравачу.

6. Након комплетирања процеса обраде захтева, прибавом потписаног Споразума о вансудском поравнању/Сагласности за исплату накнаде штете од подносиоца захтева као доказа о пуној и коначној накнади, или прихваћеној накнади неспорног дела одштетног захтева и извршењу одштетне исплате:

За захтеве простекле из саобраћајних незгода у надлежности једне стране, Обрађивачки Биро те надлежне стране, кореспондент или агент који обрађује захтев ће у року од највише 12 месеци од датума последње исплате подносиоцу захтева, директно обавестити Гарантни биро/Осигуравача у надлежности друге стране о обрађеној и исплаћеној штети, достављајући обрачун штете и пуну пропратну документацију, као што је горе наведено. У случају када је о захтеву за рефундацију Гарантни Биро/Осигуравач обавештен након истека прописаног периода од 12 месеци, такав захтев за рефундацију може бити одбијен од стране Гарантног Бироа/Осигуравача и неће бити предмет гаранција које пружа Гарантни Биро.

Гарантни Биро/Осигуравач ће након пријема захтева за рефундацију у оквиру 60 дана од дана пријема, извршити исплату по захтеву за рефундацију Обрађивачком Бироу.

Уколико захтев за рефундацију није решен у року од 60 дана од датума првог захтева, Гарантни Биро/Осигуравач ће платити казнену камату по стопи од 12% годишње, обрачунатом од датума првог захтева до датума пријема плаћања од стране Обрађивачког Бироа.

Уколико у периоду од шездесет (60) дана од датума првог захтева за рефундацију Осигуравач не плати износ захтеван од стране Обрађивачког Бироа, Обрађивачки Биро може посредством УОС-а односно КИБ-а, у периоду од највише дванаест (12) месеци од датума слања захтева за рефундацију, захтевати од Гарантног Бироа рефундацију потраживаних износа. У случају активације предвиђене улоге Гарантног Бироа после истека предвиђеног периода од дванаест (12) месеци, Гарантни Биро може одбити такав захтев.

Гарантни Биро ће након пријема захтева за рефундацију у року од тридесет (30) дана од датума пријема захтева, извршити исплату захтева за рефундацију Обрађивачком Бироу.

Уколико у предвиђеном року од тридесет (30) дана од датума првог захтева за рефундацију Гарантни Биро не плати износ захтеван од стране Обрађивачког Бироа, Обрађивачки Биро може, посредством УОС-а односно КИБ-а, затражити од Савета Бироа интервенцију која укључује активацију гаранција уколико је то неопходно.

7. Размена документације ће се вршити у електронском формату и/или у оригиналној, папирној форми.

V КОРЕСПОНДЕНТ

1. Гарантни Биро може у име једне од својих чланица захтевати да Обрађивачки Биро препусти обраду и исплату захтева, укључујући и обрађивачку провизију, кореспонденту који може бити:

- Члан Обрађивачког Бироа

- Организација основана на територији Обрађивачког Бироа и специјализована, у име осигуравача, за обраду и исплату захтева који произилазе из саобраћајних незгода проузрокованих моторним возилом.

2. Уколико Обрађивачки Биро одобри захтев, на тај начин даје овлашћење предложеном кореспонденту да обрађује и исплаћује захтеве у његово име. На себе преузима одговорност да обавести Трећа лица о овом овлашћењу и да проследи кореспонденту сва обавештења у вези с таквим одштетним захтевима.

3. У складу са чланом 4.1 Интерних Регулатива Савета Бироа, сагласност на именовање кореспондента даје се аутоматски када је захтевана у име члана Гарантног Бироа за било које повезано лице тог члана у оквиру надлежности Обрађивачког Бироа, под условом да је тако основано правно лице овлашћено да обавља послове осигурања против грађанске одговорности у вези са употребом моторних возила.

4. Уколико Обрађивачки Биро не одговори у периоду од три (3) месеца од датума пријема захтева за именовање, именовање кореспондента ће се сматрати важећим и ступиће на снагу.

5. Члан Гарантног Бироа, који је затражио именовање кореспондента, преузима на себе да повери обраду свих одштетних захтева на територији под надлежношћу друге стране именованом кореспонденту и да му проследи сву документацију од значаја за процесуирање таквих захтева.

6. Као уредно овлашћен агент Обрађивачког Бироа, именовани агент постаје одговоран овом Бироу за обраду захтева и мора да узме у обзир сва упутства и смернице, било опште или посебне, примљене од стране Обрађивачког Бироа.

7. Члан Гарантног Бироа ће се обавезати Обрађивачком Бироу да ће његов кореспондент обрадити одштетне захтеве у потпуности у складу са одредбама Закона о обавезном осигурању од аутомобилске одговорности према трећим лицима важећем на територији под надлежношћу Обрађивачког Бироа.

8. Обрађивачки Биро може, у било које време и без обавезе да образложи своју одлуку, преузети процес обраде неког захтева и опозвати овлашћење дато кореспонденту, у случају неког конкретног захтева или уопште узев.

9. Улога кореспондента не доводи у питање учешће Савета Бироа у решавању одштетних захтева.

VI САВЕТ БИРОА

1. На захтев УОС-а, КИБ-а, или у случају примедаба трећих лица, Савет Бироа ће обезбедити помоћ, медијацију или арбитражу током имплементације овог Меморандума.

2. УОС и КИБ сагласили су се да повере Савету Бироа решавање њихових спорова у вези са одштетним захтевима у складу са правилима Савета Бироа која се односе на медијацију и у складу са одредбама Интерних регулатива. У случају непоштовања одлука Савета Бироа са озбиљним финансијским последицама, страна има право да раскине овај Меморандум у складу с чланом ИX.2.

3. УОС и КИБ су се сагласили да у случају спора доставе сву потребну документацију на енглеском језику, укључујући и доказе о плаћању и копије захтева за рефундацију.

4. УОС и КИБ су се сагласили да прихвате одлуке донете у складу са правилима медијације и арбитраже Савета Бироа као коначне и да поступају у складу са њима.

5. Спорови код износа нижих од 500 € неће се износити пред Савет Бироа.

6. На иницијативу Савета Бироа биће преиспитано спровођење овог Меморандума и, посебно, одговорности Савета Бироа.

7. Савет Бироа може позвати УОС и КИБ да преиспитају делове Меморандума и може једнострано отказати део или своју целокупну одговорност у оквиру овог Меморандума, са отказним роком од шест (6) месеци, у ком случају се Меморандум раскида по истеку отказног рока.

VII ГАРАНЦИЈЕ

1. УОС и КИБ ће обезбедити гаранције Савету Бироа.

2. Савет Бироа потврдиће УОС-у и КИБ-у пријем датих гаранција.

3. У случају престанка важења овог Меморандума, гаранције настављају да важе све до поравнања свих одштетних захтева.

VIII ОДБОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

1. Оснива се Одбор за имплементацију који се састоји од следећих чланова:

- Председник сваког Бироа/Удружења;

- Генерални секретар сваког Бироа/ Удружења

- Максимално по три додатна експерта из сваког Бироа/Удружења

2. Састанци Одбора за имплементацију сазивају се на захтев било које од страна, најмање једном годишње. Време и место одржавања састанка ће бити заједнички договорени.

3. На захтев УОС-а, КИБ-а или на сопствену иницијативу, Савет Бироа може присуствовати састанцима Одбора за имплементацију. Стране ће обавестити Савет Бироа о састанцима Одбора за имплементацију, дневном реду и достављаће записнике о закључцима са састанака.

4. Размена докумената се врши у електронском формату и/или у оригиналној, папирној форми.

IX СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА МЕМОРАНДУМА

1. Овај Меморандум ће ступити на снагу након потписивања и примењиваће се након 30 дана од датума потписивања.

2. УОС и КИБ могу окончати овај Меморандум по упућивању обавештења о престанку важења другој страни са најмање шездесет (60) дана отказног рока. Када је обавештење о престанку важења послато поштом, сматраће се да је обавештење послато оног датума када је оверено званичним поштанским печатом.

3. Одштетни захтев који произилази из саобраћајне незгоде која се десила пре истицања осигурања над возилима учесницима, биће обрађиван и исплаћен у складу са одредбама овог Меморандума само уколико се незгода догодила пре престанка важења Меморандума.

X НАДЗОР И СУПЕРВИЗИЈА

1. Надзор и супервизију примене овог Меморандума вршиће надлежни органи у складу са важећим законским прописима.

XI ЈЕЗИК

1. Свака преписка између страна потписника овог Меморандума, усмена или писана, у вези са одредбама овог Меморандума, вршиће се на енглеском језику.

Потписано у Бриселу, 23. јуна 2015. године, у три (3) оригинална примерка на енглеском језику.