Насловна » Актуелно » Преговарачки процес» Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову – Општи принципи/кључни елементи
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову – Општи принципи/кључни елементи

Правни оквир

1) Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову се оснива као Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом, као што је предвиђено Првим споразумом, Законом о ратификацији Првог споразума и законима Косова.

2) На основу Првог споразума који признаје њен посебан карактер, Влада Косова усвојиће указ који ће се директно примењивати и који ће разматрати Уставни суд. Асоцијација/Заједница ће бити правно лице дефинисано Статутом, који ће садржати најмање доле наведене елементе.

3) Конститутивна скупштина, коју ће чинити и у којој ће гласати изабрани чланови скупштина општина-чланица, ће усвојити Статут.

Циљеви

4) У складу са Првим споразумом, кључни циљеви Асоцијације/Заједница су вршење јавних функција и услуга у циљу:

a) Јачања локалне демократије;

б) Вршења пуног надзора ради развоја локалне економије;

в) Вршења пуног надзора у области образовања;

г) Вршења пуног надзора у примарној и секундарној здравственој и социјалној заштити;

д) Вршења пуног надзора у координацији урбаног и руралног планирања;

ђ) Усвајању мера за побољшање локалних услова живота повратника на Косову;

е) Спровођења, координисања и омогућавања истраживачких и развојних активности;

ж) Унапређења, размене и заговарања питања од заједничког интереса општина-чланица, као и њихово представљање, укључујући и пред централним властима;

з) Пружања услуга њеним чланицама у складу са законима Косова;

и) Процене пружања јавних услуга њеним чланицама и њиховим становницима ради пружања подршке Заједници/Асоцијацији у формирању ставова од заједничког интереса за учешће у раду централних власти;

ј) Вршења потребног надгледања ради спровођења њених циљева;

к) Успостављања односа и склапања уговора о сарадњи са другим асоцијацијама општина, домаћим и међународним;

5) Асоцијација/Заједница ће обављати и друге додатне надлежности које јој могу делегирати централне власти.

Организациона структура

6) Асоцијација/Заједница има следећа тела:

a) Скупштина је врховно тело састављено од представника које именује свака скупштина општина-чланица из редова изабраних посланика. Скупштина има право да усвоји измене Статута, Правилника о раду и свих неопходних уредби и административних одлука у складу са својим статутом и сходно својим циљевима.

Све измене Статута, Правилника о раду и свих неопходних уредби, као и одлуке које је усвојила Скупштина се примењују на све чланове сем уколико нека општина-чланица формално изрази другачију одлуку.

б) Председник, који представља Заједницу/Асоцијацију, укључујући и пред централним властима и ван Косова. Председнику помаже потпредседник. Председника и потпредседника бира Скупштина из редова одборника општина-чланица и њихових градоначелника.

c) Савет који је састављен од максимално 30 чланова из редова становника општина-чланица, укључујуц́и све градоначелнике општина-чланица; Савет је саветодавно тело које даје смернице за рад Заједнице/Асоцијације.

в) Одбор, који се састоји од седам чланова које бира Скупштина из редова градоначелника и становника општина-чланица; тачан састав одређује Статут, са правом доношења неопходних одлука за свакодневно управљање Асоцијацијом/Заједницом. Чланове Одбора у раду подржавају Професионални колегијуми које чине стручњаци који покривају области које спадају у циљеве и обавезе Асоцијације/Заједнице. Статут одређује број Професионалних колегијума и њихове обавезе према члановима Одбора.

г) Администрација, на челу са шефом Администрације кога бира Одбор и који подноси извештаје Одбору, пружа подршку у раду Асоцијације/Заједнице, а посебно Одбору и Председнику. Административно особље ће имати повластице у складу са статусом запослених лица, у складу са законом Косова, укључујући и Закон о раду и Закон о државној управи, што им омогућава да обављају административне послове. Чланови Асоцијације/Заједнице могу да одлуче да упосле известан број запослених на пружању подршке Асоцијацији/Заједници у спровођењу њених циљева.

д) Канцеларија за жалбе, која ће имати мандат да се бави жалбама у вези са циљевима.

7) Седиште Заједнице/Асоцијације се одређује Статутом.

Односи са централним властима

8) Асоцијација/Заједница ради са централним властима на основу међусобне сарадње и размене информација.

9) ААсоцијација/Заједница промовише интересе српске заједнице у односу са централним властима.

10) Асоцијација/Заједница има право да предлаже, у складу са законима Косова, измене закона и других прописа који су од важности за остваривање њених циљева.

11) Асоцијација/Заједница има право да покрене или учествује у поступцима пред надлежним судовима, укључујући и пред Уставним судом, против свих аката или одлука сваке институције који утичу на обављање надлежности Асоцијације/Заједнице, у складу са њеним Статутом.

12) Асоцијација/Заједница има право да предлаже представнике у надлежним органима/телима централних власти, укључујући и у Саветодавном већу заједница. У циљу остварења надзора који је предвиђен Првим споразумом, представник Асоцијације/Заједнице има право на приступ и на добијање информација од централних органа у складу са законима Косова.

13) У име Асоцијације/Заједнице, четири њена градоначелника северних општина достављају МУП-у списак кандидата за именовање на место регионалног Команданта полиције, како је назначено у члану 9 Првог споразума.

Правни капацитет

14) Асоцијација/Заједница има неопходни правни капацитет према законима Косова како би остваривала своје циљеве, укључујући и право на поседовање покретне и непокретне имовине, сувласништва над компанијама које пружају локалне услуге из делокруга Асоцијације/Заједнице, и склапања уговора, укључујући и уговора о раду.

15) ННа основу Првог споразума, Асоцијација/Заједница се сматра основаном по усвајању указа, за потребе њених циљева.

Буџет и подршка

16) Асоцијација/Заједница има свој буџет, којим се управља у складу са принципима транспарентности и одговорности, као и одредбама Закона о јавним набавкама.

Ови принципи се нарочито примењују на усмеравање средстава, укључујући и сходно члану 17.д.

Трошкови подлежу ревизији надлежних органа, укључујући и генералног ревизора.

17) Асоцијација/Заједница се финансира преко:

а) прилога њених чланица;

б) прихода и средстава од услуга које пружа Асоцијација/Заједница, њена предузећа или из средстава проистеклих из њене покретне или непокретне имовине;

в) трансфера централних власти;

г) прилога, бесповратних зајмова, донација као и преко финансијске подршке других асоцијација и организација, како локалних тако и међународних, као и преко Републике Србије; Асоцијација/Заједница је изузета од плаћања царине и пореза у реализацији својих циљева, по истој основи као и општине-чланице.

Опште и завршне одредбе

18) Асоцијација/Заједница је отворена за сваку другу општину под условом да се општине-чланице о томе сложе.

19) Асоцијација/Заједница се може распустити само доношењем одлуке Скупштине коју је усвојила двотрећинска већина општина-чланица.

20) Асоцијација/Заједница има право на званичне симболе (грб и застава) у складу са законима Косова.

21) Статут Асоцијације/Заједнице саставља Управљачки тим и представиће га током дијалога на високом нивоу за четири месеца од датума споразума о овим принципима/елементима, уз посредовање уколико буде неопходно, укључујући и Министарства за локалну самоуправу. Статут ће бити потврђен указом након постизања споразума у оквиру дијалога. Све измене представља Асоцијација/Заједница, потврђују се указом, а разматра их Уставни суд.

22) Годину дана од усвајања Статута Асоцијације/Заједнице, спровешће се ревизија његове имплементације, укључујући и у односу на члан 5 Првог споразума.